Skip Navigation Accessibility

Forms & Resources

File Type Modified
No results found, please try again.
Individuals & Families Forms & Resources File Type Modified
Application Form for Coverage with Financial Assistance for Families
Application Form for Coverage with Financial Assistance for Individuals
Application Form for Coverage without Financial Assistance
Application for Retroactive Medicaid Coverage
Employer Coverage Tool (for use with filling out assistance applications)
Calculating Net Self-Employment Income
Eligible Immigration Status List
Authorized Representative Form
Application Checklist
Individuals and Families Checklist
Application Forms for DC Exemptions
Decline Medicaid Coverage Form
Medicaid Reimbursement Request Form
Special Enrollment Eligibility Criteria
Employer forms & resources File Type Modified
Making a Partial Online Payment
New Employers Creating an Account
Existing Employers First Login to Updated DC Health Link
Employers Manage Your Employee Roster
Employee Roster Template
Employers Enrolling as Employees
Employers Pay Your Premiums Online
Deadlines for Employer-Sponsored Coverage
Small Business Chart Check List
Guidance for Business Owners
Employer Renewal Guide
Employer Religious Exemption and Accommodations Information and Forms
Small Groups being Renewed on DC Health Link by their Carrier
Assigning a Broker
Brokers Assigning a GA
Managing Employer Points of Contact
Enrolling in COBRA
Employee forms & resources File Type Modified
New Employees How to Enroll in a Plan through DC Health Link
Existing Employees First Login to Updated DC Health Link
Special Enrollment Eligibility Criteria
Qualifying Life Events (QLEs) - Removing a Dependent
Qualifying Life Events (QLEs) - Enrolling in a New Plan
Qualifying Life Events (QLEs) - Adding a Dependent
Qualifying Life Events (QLEs) - Terminating Coverage
Employee Renewal Open Enrollment Guide
individual & family appeals forms & resources File Type Modified
Individual & Family Appeal Rights
Eligibility Appeal Request Form
D.C. Health Care Ombudsman Homepage 11/18/2020
Health Benefits Plan Grievances & Appeals Fact Sheet 05/21/2014
Claims Dispute Appeal Form 05/21/2014
Printable Disclosure and Authorization Form 05/21/2014
Small Business Employer Appeals Forms & Resources File Type Modified
Employer Appeal Rights 07/19/2017
Employer Appeal Request Form
Small Business Employee Appeals Forms & Resources File Type Modified
Employee Appeals Rights 04/19/2017
Employee Appeal Request Form
complaint forms & resources File Type Modified
How To File a Commercial Insurance Complaint or Report Fraud
Printable Complaint Form
Online Consumer Complaint Form
Consumer Fraud Alert
tax forms & resources File Type Modified
Form 1095-A cover letter
Request a Corrected Form 1095-A
Lowest Cost Bronze Plan Premium Costs
Lowest Cost Silver Plan Premium Costs
Benchmark Plan Premium Costs
Low-Income Exemption Thresholds
Affordability Exemption Application
Hardship Exemption Application
የግለሰብ እና የቤተሰብ የፋይል ዓይነት የታረመ
ለጤና ሽፋን ማመልከቻ
ግለሰቦች እና ቤተሰቦች መቆጣጠሪያ ዝርዝር
2017 “ሁለተኛው ዝቅተኛው ወጪ ሲልቨር ፕላን”
ነጻ ለመሆን (ለኤግዘምፕሽን) ማመልከቻ
ለግል/ለቤተሰብ የጤና ሽፋን የይግባኝ መጠየቂያ
የፕሪሚየም ቅናሽ ለ DC Health Link ሽፋን የአሜሪካ የነፍስ አድን እቅድ እቅድ እናመሰግናለን
የአሜሪካ ነፍስ-አድን እቅድ ለዲስትሪክት ኗሪዎች የጤና መድን ፕሪሚየሞችን ይቀንሳል
የአነስተኛ ንግድ ድርጅት ወይም የሰራተኛ የፋይል ዓይነት የታረመ
አዲስ ቀጣሪዎች በዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል የጤና ሽፋን እንዴት ማቅረብ እንደሚችሉ
አዲስ ተቀጣሪዎች - በዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል ለጤና ሽፋን እንዴት መመዝገብ እንደሚቻል
የጤና ሽፋኖንበዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል ማሳደስ
የተቀጣሪዎን ዝርዝር(ሮስተር)
ለተቀጣሪ ማሳደሻ ክፍት ምዝገባ የዲሲ ሄልዝ ሊንክ መምሪያ(ጋይድ)
个人和家庭 文件类型 修改
健康保险申请表
个人与家庭申请清单
2017 年“次低费用白银计划” 费用
无法负担保险
个人/家庭健康保险的上诉请求
得益于《美国救助计划》 (American Rescue Plan),哥伦比亚特区健康保险网站(DC Health Link) 承保费用降低
《2021 年美国救助计划法案》 哥伦比亚特区居民的健康保险保费进一步降低 常见问题
小型企业或员工 文件类型 修改
新雇主 — 如何通过 DC Health Link 提供健康保险
新员工 ‐ 如何通过 DC Health Link 注册健康保险
雇主 对您的健康保险进行续保
管理您的员工名单
员工续约开放参保指南
Individuelle et familiale Type de fichier Modifié
Demande d'Assurance santé
Liste de contrôle pour les particuliers et les familles
Les tarifs du plan de reference - 2017
Demande d'exonération
Demande d’appel pour assurance santé individuelle/famille
Baisse des primes pour la couverture DC Health Link grâce au plan de sauvetage américain
Le plan de sauvetage américain réduit les primes d’assurance maladie pour les résidents du district
Petite entreprise ou employé(e) Type de fichier Modifié
Nouveaux employeurs - Comment offrir une couverture médicale
Nouveaux employés – Comment souscrire une couverture médicale
Renouvellement de la couverture médicale par le biais de DC Health Link
Gestion de votre liste
Période de renouvellement d'inscription des employés guide
Individual y Familiar Tipo de Archivo Modificado
Solicitud de cobertura de seguro médico
Solicitud para la cobertura de salud y ayuda para el pago de costos
Solicitud de Cobertura de Medicaid Retroactivo
Los costos del plan de referencia - 2017
Solicitud de apelación para cobertura de seguro médico individual/familiar
Forma representante autorizado
Lista de control para individuos y familias
Solicitud de exención
Rebaja exclusiva en el precio de la cobertura de DC Health Link gracias al American Rescue Plan
El Plan de Rescate Estadounidense disminuye las primas de seguro médico para los habitantes del Distrito
Pequeña Empresa o Empleado Tipo de Archivo Modificado
Solicitud de cobertura del empleador
Nuevos empleadores: cómo ofrecer cobertura de seguro médico
Nuevos empleados: cómo inscribirse para obtener cobertura de seguro médico
Renovación de su cobertura de seguro médico
Administración de la lista de empleados
Inscripción abierta de renovación del empleado guía
Aplicaciones Tipo de Archivo Modificado
Lista de estatus inmigratorios elegibles
Individuos y Familia Lista de Verificacion
Pequena Empresa Lista de Verificacion
Cá nhân & Gia đình Loại hồ sơ Đã sửa đổi
Biểu Mẫu Đại Diện Được Ủy Quyền
Tiêu chí đủ điều kiện ghi danh đặc biệt
Tính Thu Nhập Ròng Từ Việc Làm Tự Do
Gửi tất cả cư dân có medicaid ở quận columbia đã trả các chi phí y tế Mà đáng ra do medicaid chi trả
Khoản tiền trả bảo hiểm y tế DC Health Link giảm xuống nhờ Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ
Kế Hoạch Cứu Trợ Người Dân Mỹ giảm phí bảo hiểm y tế cho người dân DC
Người sử dụng lao động Loại hồ sơ Đã sửa đổi
Yêu cầu khiếu nại dành cho người sử dụng lao động của DC
Biểu mẫu bảo hiểm người sử dụng lao động
Thanh Toán Phí Bảo HiểmTrực Tuyến
DC Health Link SHOP Quyền Khiếu nại của Chủ lao động
Nhân viên Loại hồ sơ Đã sửa đổi
Yêu cầu khiếu nại dành cho DC Health Link Business Marketplace người lao động
Kháng nghị Loại hồ sơ Đã sửa đổi
Yêu cầu khiếu nại về bảo hiểm sức khỏe cá nhân / gia đình
Quyền Khiếu Nại đối với Cá nhân & Gia đình
Biểu mẫu thuế Loại hồ sơ Đã sửa đổi
Đơn Xin Miễn Giảm Yêu cầu về Trách nhiệm Cá nhân đối với Những Cá nhân Không thể Chi trả
Đơn Xin Miễn Giảm Yêu cầu Trách nhiệm Cá nhân đối với Cá nhân đang gặp khó khăn
개인 및 가족 파일 유형 수정됨
면책 신청서 고충을 겪는 개인에 대한 개별 책임 요구 사항
개인/가족 건강 보험에 대한 이의 제기 요청
특별 등록 자격 기준
면책 신청서 보험 혜택을 받을 수 없는 사람에 대한 개별 책임 요구 사항
대리인 양식
MEDICAID 에서 지급해야 할 의료 비용을 지급하신 컬럼비아 특별구 MEDICAID 주민 여러분께 알립니다
자영업 순이익 계산
미국 구조 계획법에 따른 DC Health Link 보장 보험료 감면
미국 구제 계획(American Rescue Plan)이 DC 주민들의 건강 보험료를 낮춰드립니다
직원 파일 유형 수정됨
DC HEALTH LINK 중소기업 시장 직원의 이의 제기 요청
이의 제기 파일 유형 수정됨
개인 및 가족 이의제기 권리
DC Health Link SHOP 고용주 이의 제기 권리
고용주 파일 유형 수정됨
DC HEALTH LINK 중소기업 시장 고용주의 이의 제기 요청
고용주 부담 툴
온라인 부분 결제 하기